రెండు జంటలు 10 telugu boothulu

telugu sex stories telugu boothu kathalu రెండు జంటలు 10 telugu boothulu ఐతె లోపలకు రాంగనె భార్యలను మీదకు గుంజుకొని పెదవులందుకున్నరు మగోండ్లు.... పెదవుల మీద ఒత్తిడి తక్కువయ్యెదాక గువ్వపిట్టలెక్క భర్త కౌగిట్ల ఒదిగి, ఐనంక చిన్నగ ఇడిపించుకొంటాంటే , ..ఆకలౌతున్నదె!.. అనె చంద్ర....డ్రెస్ మార్చుకోని బిర్యాని గరం చేస్త!.. అనుకుంట , చిన్నగ పెదవులు తుడుచుకుంట , అల్కగైన మనస్సుతొ సింధు బెడ్రూంల కురికె..మంచంమీదున్న నైటీనందుకొని దబ్బదబ చీరె ఇడిచి ,బ్లౌజ్ హుక్స్ ఇప్పుత తలెత్తె.. అద్దం ల గోధుమ ముద్దల పైన అద్దిన వక్కపోకలెక్కున్న చనుమొనలు కానొచ్చె.. ..ఇట్లౌతున్నయేందివి?!.. అనుకుంట సుతారంగ అర చేతుల్తొ తొ టచ్ చెయ్యంగనె అలగ్ న మొలల్లెక్క పొడుచుకొచ్చె.. ..సిన్మ గర్మీలున్నడు..ననిపి నలిపి పెడ్తడుగావచ్చు వీట్లను.. అనుకుంట చూపుడు వేళ్లతొ లోపలకు ఒత్తుకొని , నైటీ ల తల దూర్చి , నడుం దాక క్రిందకు గుంజి , టైట్ గ ఉన్న పెట్టికోట్ నాడాను లూజ్ చేస్తుంటె, వెనుకనుండి రెండు చేతులు చుట్టి, కుదుర్ల వద్ద పట్కొనొత్తె....ఆఁఁ.. అనుకుంట , పెట్టీకోట్ ను జారిడిచి, చేతులను కిందకు తోస్త వెనుకకు తిరిగిన సింధు పెదవులను మర్ల బంద్ చేసి , అట్లనే నడుము బట్టి , బెడ్ వైపు నడిపించె..సిన్మ గర్మీ ఇప్పడె ఎక్కినట్లున్నది దీయనకు!.. అనుకుంట ,
చిన్నగ పెదవులిడిపించుకొని ..ఆకలౌతాన్నదంటివిగద!.. అనె సన్నగ....ఔగద!.. జల్ది బిర్యాని గరం చెయ్యు.. నేనిప్పుడె బాత్రూంకు పోయొస్త!.. అనుకుంట సింధునొదిలి హాల్ లకు నడిచె చంద్ర.. .. సన్నగ మూల్గె ఆమె శరీరం ....తిన్నంక ఉన్నది లె నీ పని!..అని సంఝాయించుకుంట వంట ఇంట్లకు నడిచె..….. …. …… …. ……...ఉఁ..ఊఁ..మ్మ్.. ప్చ్ప్చ్… అనుకుంట పెనుగులాడి పెనిమిటి కౌగిట్లకెల్లి బైటబడి, వాచిన పెదవులను తుడుచుకుంట, ..థియేటర్లై..న..ది .. చూడలే నట్లున్నది..అ , అల్కగైన మనసుతో ఓరకంట

మగనిని చూస్త, ఒయ్యారంగ పిఱ్ఱలూపుకుంట బెడ్రూంలకు నడచె సుకన్య....నీ య మ్మఁ..చి ర గ దెం గ్త నె నిన్నియ్యాలఁ.. అనుకుంట ,మ డ్డను కిందికొత్తుకుంట వెనకబడె ఫణి.... బాత్రూంలొ అవసరం తీర్చుకోని వాపసొచ్చె చంద్రకు ఆ చప్పుడ్లినొచ్చి, ఒక క్షణమాగె....ఓ యమ్మ!.. .ఏఁం ద యో!.. ఏందా ఆత్రం!!.. పిన్ను తియ్యనివ్వు.. చీరె చిరు గు తది.. , .. అఁ ..అఁ.. చిన్నగఁ..హు క్స్ తె గు తయి.. ..ఇ స్స్..బ్రా .. ఇ డు వ నీ!.. అనె సుకన్య గులుగుళ్ళు, ,..నే ఇడిపిస్తగదనె!.. అనె ఫణి బొంగురు గొంతుక ఇనొచ్చి , .. ..అప్పుడె షురూ చేసినట్లున్నడు అన్న!!.. అనుకుంట ఒక్క క్షణం ఆగె..ఉఁ..ఊఁ..మ్మ్..ఉఁ మ్ ప్చ్.. ..క్వింటల్ వజనున్నవ్..
మీదబడి మూతి మూస్తె సావగల!.. అనె సుకన్య బరువుగ గాలి పీలుస్త,..అంటె? ..గా బక్క సీన్మ హీరోలెక్కుండుమంటవా?!....అట్ల నువ్వెన్నడౌతవ్ గానీ.. గా పక్కింటాయన్లెక్క వజన్ తక్కువౌతె పెద్దమాట!!....అట్లైతె ..దెబ్బ..చాల్తాదె నీకు?.. అనుకుంట ఏం జేసిండోగానీ.. ..అఁ మ్మ్..ఆఁఁ.. చి న్నగ… సంపుతవా!.. అనుకుంట మూలుగులు , మంచం కిరకిర చప్పుండ్లు మొదలైపోయె పక్కింటి బెడ్రూం ల..…అంటె .. నన్ను మెచ్చినట్లా ఈమె!?.. ట్రై చేస్తె పడ్తది!!.. అనుకుంట, ఉత్సాహంగ సన్నగ విజిల్ వేసుకుంట డైనింగ్ టేబుల్ కాడికొచ్చె....ఏంది సంగతి!.. అన్నట్లు జూసె.. అప్పటికె అన్ని తయార్ గ ప్లేట్లల్ల పెట్టి కూర్చున్న సింధు....ఏం లే!.. అన్నట్లు తల ఊపుత ప్లేట్ అందుకోని
తినుడు షురూచేసె .. మధ్యమధ్యల , పల్చగున్న నైటీ దాచలేని సింధు పొంగులను మైకంగ చూస్త....అట్ల చూస్తున్నవూ!..అని సిగ్గుగ అనుకుంట కుర్చిలకెల్లి లేచి రొమ్ముల దగ్గర టైట్ గ పట్టిన నైటీని లూజ్ చేస్కుంట మర్ల కూర్చొని తినబట్టె ....పెద్ద గౌతున్నయే ఇయి!.. అనుకుంట సడెన్ గ చెయ్యి జాపి తన దిక్కున్న సన్నును అందిన మందం పట్కోనొత్తి.. చూపుడు , బొటికెన వేళ్లతొ ఉబ్బిన పై మొనను ఇంకింత ముంగలకు గుంజె ..పెయ్యంత కరెంట్ పాకినట్లవుడుతో , ..రోజీమూడ్ల ఉంటె , కలలు చిటికెల పండుతయి గదా! అని మనసుల అనుకుంట , ..ఏఁ..తినరాదు!!.. అని చిరుకోపం నటిస్త సింధు , ముసిముసి నవ్వులతో తినుడు ముగించిరి ....సింధు క్లీనింగ్ చేస్తుండగనె చంద్ర మంచమెక్కి
ఎదురుచూడబట్టె.. ఆమె వంటింటి పనులు ముగించుకొని మంచమెక్కగనె, చిన్నగ పక్కన చేరి , మెడ ఒంపుల ముఖం దూర్చి ముద్దులాడ్త ,..ఎట్లున్నది సిన్మ?.. అనె కొంటెగ..థూ!..గలీజ్ సిన్మ .. ఒక్కనివే చూసి రానుంటివి!.... మస్తున్నది గద!..జంటగ చూస్తెనే మజ!.... మనమిద్దరమె చూడనుంటిమి.. , పక్కింటోళ్ళతో కలిసెళ్ళాల్నా!....వాళ్ళదే సిన్మకొస్తున్నరని నాకేమెరుక?!.. బైటికొచ్చినంక తెలిసె.. కంపెని ఉంటదని ఊకున్న.. ఏం కష్టమొచ్చెనట!....నీకేమర్థమౌతది?!....ఏ..ఊకొ!..అనె చంద్ర , సింధు ఒడిలొ చెయ్యేసి తొడలు నిముర్త.... వెంటనె థియేటర్ల తన ఒడిల పడిన పక్కింటి ఫణి చెయ్యి గుర్తుకొచ్చె.. ..చీర , పెట్టికోట్లున్నంకగూడ తొడలకు గిలిగింతలు పెట్టిన దాని మీది చిక్కని వెంట్రుకలు గుర్తుకొచ్చె.. ..

ఓపలేక పెనిమిటి మెడను పెనవేసె ఆమె చేతులు....గరమైపోయినట్లున్నదిది!..అనుకుంట సింధును పండబెట్టి , నైటి పైకెత్తుతాంటె , పూర ఇప్పనికె వీలుగ చేతులు పైకెత్తె ....పొంగిన సింధు రొమ్ములను కుదుళ్ళ వద్ద పట్తాంటె .. ఈమెవె అట్లట్ల అంకితె , పక్కింటామె..వి పడ్తయా!!.. అనె ఆలోచన మెదలంగనె బలంగ పిసికె చంద్ర ....ఏ..య్య్..అంట చేతులను పక్కలకుతోస్త , భుజాలు పట్టి మీదకు గుంజుకొనె..మీదెక్కి పెదవులందుకొంటాంటె.. వానినింకింత తెరిచిఅప్పగించె.... ఓపినంత కాలం పెదవుల రసాలు త్రాగి, తుమ్మెదలెక్క పైకి లేస్తాంటె ,భర్త నడుము పట్కొని కిందకొత్తె సింధు....ఆయన తొడల నడుమ కూలబడతాంటె పంగలింకింత ఇప్పుకొనె.... అనార్ లెక్క ఎఱ్ఱగ విచ్చిన భార్య పూరెమ్మలను చూడంగనె , ..ఈమెదె ఇట్లుంటె , తెల్లగున్న పక్కింటామెదెట్లుంటదో!…అనుకుంట , నిక్కిన మడ్డను జొఱ్ఱబెడతాంటె.. , థియేటర్ల తన బొడ్డును గుచ్చిన పక్కింటాయన..దా ని..బలుపు..గుర్తుకొచ్చె.. ..ఆయనదైతె ఇంత అల్కగ జొఱ్ఱుతదా!?.. అనె ఊహ మనస్సులొ మెదలంగనె ఆమె లో తు ల కెల్లి .చి వ్వు.. మని రసాలెగజిమ్మె.... తొవ్వ జిగురౌడుతో , చేతుల మీద శరీరంను పైకి లేబట్టి , పిచ్చల వరకు దిగుతాన్నమడ్డను చూస్కుంట , మళ్ల పూర్తిగ బయటకు గుంజుకుంట ,చిన్నగ ఊగుడు మొదల్జేసె .. శరీరం వేడెక్కుడుతో సింధుగూడ అటుదిక్కు దొంగచూపులు చూస్కుంట చిన్నగ నడుమెత్తబట్టె....ఒకే ..ప..ని.. చూసె ఇద్దరి చూపులు కలుస్తయిగద!.. ..అట్ల కలువంగనె , ..ఎ.ట్లు..న్న..ది..అన్నట్లు కన్నుగీటె చంద్ర....ఎఱ్ఱగైన చెంపల్తొ , ఏఁ..అనుకుంట , సిగ్గుగ నగుకుంట ..ఇంకొక దిక్కు తల తిప్పుకొనె సింధు..తల ఇంకింత ఒంచి, ఆమె అదిరే సండ్లను ముద్దాడ్త, చిన్నగ కొరుకుత జో రె క్కువ జేసె చంద్ర.... చంద్ర నడుము మీదున్న చేతులను
చంద్ర పిఱ్ఱల మీదకు జారిడిచి , తన పిఱ్ఱల్ను పై పై కెత్తుకుంకుంట తన మొత్త కు ఇంకింత గట్టిగ ఒత్తుకోబట్టె....ఆమె జోష్ ను ఒక నిముషం పైన ఓపలేక , ..హుఁ..హుఁమ్..హుమ్మ్.. ఆఁఁ అనొర్లుకుంట, ఉడికే తన ఉద్రేకంను కుమ్మరించి పైన సోలిపోయె చంద్ర.... ..ఏ.. ఇంకింత ..దెం గి.. తె..మస్తుండెడిదిగదా!..అంట ఆ క లి తీరని శరీరమంటున్న.. , చాలు తీ!….జోరు పెంచుతుండు గద!.. అనుకుంట , మగని పిఱ్ఱల్ను గోర్లు దిగెటట్లు గుచ్చుత ,నడుమెత్తి జిగురిడిచి , మెత్తగవీపు దువ్వి , చిన్నగ పరుపు మీద ఎల్లకిల పండబెట్టి , కండ్లు మూసుకొనె సింధు... ఎంతసేపైన నిద్రరాక పోవుడుతో , ఏమైన ముచ్చట బెట్టె ఆలోచనతో చంద్ర దిక్కు తిరిగి , తొడను నడుము పైన, చెయ్యిని ఛాతీ పైన వేసి చిన్నగ రుద్దుత , .. పండినవా! .. అనె , మగని చెంపకు చెంప ఆనించి....చప్పుడు చెయ్యలె చంద్ర....చిక్కగ నిద్ర పట్టినట్లున్నది!.. అనుకుంట మంచం దిగె , బాత్రూం పోయొచ్చి పండుకోవచ్చని.. హాల్ లోనికి రాంగనె , సన్నగ మంచం కిరకిరలినొచ్చె పక్కింటి బెడ్రూంలనుండి.... ఒ ద్దొ ద్దు..అనుకుంటనె గోడకు చెవి ఆన్చె సింధు..అఁ..ఆఁఁ..ఆఁఁ.. అ మ్మ్ఁ అమ్మొ.. చిన్నగ…..అఁ..అ మ్మ్ఁ ..అఁమ్మ్..అఁమ్మఁ..పానం పోతాన్నదయ్యా!....అ ట్ల పిఱ్ఱల్లేబట్టి.. గుద్దుత వేం ద య్యా ..నడుమిరుగుతదయ్యా .. అనె సుకన్య లొల్లి.... ఆ వెన్కనె ధబ్బ్ మని మంచం మీద
బరువుగ పడ్డట్లు చప్పుడు.. ..ఏ నీ యఁమ్మఁ.. ఏ మిర్గదె.. అంట ఫణి బొంగురు సమ్జాయింపు… ఆ వెంట మంచమిరుతదా!.. అన్పించె లెవెల్ కు కిరకిర్లు పెరిగి , ఒక్క పాలి బందైనయి .. బరువుగ విడిచే ఊపిరి చప్పుండ్ల నడుమ.... పెయ్యంత గరమైపోయె సింధుకు .. ఆ గర్మి అంత తొడల నడుమ కురికొచ్చె.. చెయ్యొత్తుకుంట ఆపుకొని, బాత్రూంలకురికె సింధు .... కడుక్కోనికె పది నిముషాలు బట్టె....వాపసొస్తాంటె సన్నగ మాటలినొచ్చె పక్క బెడ్రూంలకెల్లి .. మర్ల గోడకు చెవి ఆన్చె ....అట్ల లేబట్టి గుద్దు దెందుకు..జారిడుచుడెందుకు.. అంట సుకన్య గులుగుళ్ళు ....బరువు తక్కువ చేస్కొవె అంటె వింటవా?!....ఆ సిన్మ పోరిలెక్క అవుమంటవా?....అట్ల నువ్వెన్నడవాలె గాని , పక్కింటామె లెక్క అవు చాలు....ఏమయ్యో..చూపు అటు మర్లుతున్నదా!.. అందుకె .. పొరుగింటి పుల్లకూర..మంచిదంటరు....ఏ ఊకో!.. అనుకుంట ఏం జేసిండో ఫణి , ..ఉఁ..ఉఁ..ఉమ్మ్ఁ.. అనె సుకన్య గొంతు.. , ఆ వెన్కనె మంచం పైన బరువెక్కువైనట్లు కిరకిర్లు....మర్లనా!.. అఁమ్మ్ఁమ.. ఆ లేబట్టుడేందయ్యా..
పక్కింటామె ననుకున్నవా!..…అఁమ్మ..మ్మఁ.. …అఁమ్మ..మ్మఁ.. ఆఁ..ఆఁ..ఆఁ.. అంట పెద్దగనె ఒర్ల బట్టె సుకన్య....ఇంక వినలేక బెడ్రూంల కురికి మంచం మీద ఎల్లకిల పండిన చంద్ర ను తన దిక్కు తిప్పుకుంట ఆయన నడుము మీద తొడ వేసి సండ్లను ఛాతీకొత్తె…...ఏ.. అనుకుంట సింధు తొడను పక్కకు తోసి ఇంకొక దిక్కు తిరిగి పండె చంద్ర....థూ నా బతుకు..అని తిట్టుకుంట , పూ రెమ్మల మధ్య వేళ్ళతొ కెలుక్కుంట కండ్లు మూసుకొంటాంటె సుకన్య మాటలు గుర్తుకొచ్చె....నేను గాని ఫణి సాబ్ కు చిక్కితె లేపి లేపి దెం గు త డా!..అన్న ఆలోచన మనసు ల మెదలంగనె చివ్వుమని మదమెగజిమ్మె .. కండ్లు మూతలు బడె సింధుకు..
మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి
మా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి
మా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి
Whatsapp Status Download
Telugu Gossips
Telugu Chatting
Trending Tamil
Trending Andra
Trending India
మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు
మా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి
ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి
తెలుగు సెక్స్ వీడియోస్
ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా
పెళ్లి చూపులు
నా తీపి గుర్తులు
సుజాత శృంగార యాత్ర
నా మరిది
మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా
పాత మిత్రుల కథ
చెల్లితో బంచిక్
గెలుపుకోసం
చదరంగం
ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ
జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం
సునీత- నా కలల రాణి 
నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  
ఒక కుటుంబం
ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  
మంత్రాలు – చింతకాయలు
రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు
అమ్మ-నీ పొదుగు   
కలసి వచ్చిన అదృష్టం
ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 
శృంగార మధనం: సంజయ్
………………………………………………
నా శృంగార ఆత్మ కథ 11
నా శృంగార ఆత్మ కథ 16 telugu boothulu
నా శృంగార ఆత్మ కథ 14
రాజ రహస్యం 10
రాజ రహస్యం 9
చెల్లితో బంచిక్ 40
రాజ రహస్యం 11 ఆఖరి భాగం
చెల్లితో బంచిక్ 41
రెండు జంటలు 9
రెండు జంటలు 6

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories