అమ్మ అక్క చెల్లి తో సెక్స్ ~ Telugu Sex Stories

నా పేరు రమేష్ .మా ఇంట్లో నేను అమ్మ అక్క చెల్లి ఉంటాము నా జాబ్ చేస్తూ దుబాయ్ లో ఉంటాడు.ఇక నా సెక్స్ గురించి చెప్పాలి అంటె అలా జరిగిపోయింది.ఒక రోజు మా అమ్మ చెల్లి ఊరికి వెళ్లారు ఇంట్లో నేను అక్క మాత్రమే ఉన్నాము.అక్క వచ్చి నాతోఅక్క : రేయ్ అమ్మ రెండు మూడు రోజులు రాదు మనం ఇద్దరమూ అలా ట్రక్కింగ్ వెళ్లుదము అందినేను :సరే అక్క వెళ్లుదము అని అన్నమా ఊరి నుండి 10 km వెళ్తే ఒక అడవి వస్తుంది.నేను అక్క అక్కడికి వేళ్ళని రెడి ఆయామ్. ఒక రెండు రోజులు అక్కడే ఉండాలి అని ప్లాన్ వేసుకున్నాము.అక్క నేను అక్కడకి కావలిసిన వని సర్దుకునము.రేపు మార్నింగ్ ఏ ప్రయాణం.మార్నింగ్ ఇద్దరమూ లేచి రెడి అయి బయలు దేరము కొది సేపటికి నేను అక్క ఆ అడవి కాడికి చేరుకున్నాము.నేను : నువ్వు చెపిన చోటికి వచ్చాము అక్క అని అన్నాను.అక్క :అవును రా ఇ రొండు రోజుల బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి అని అందినేను : అక్క చూడు ట్రక్కింగ్ ఇలా వెళ్ళాలి అంట అన్నఅక్క : రేయ్ ఇలా వద్దు రా మనము వేరే రూట్ లో వెళ్లుదము అందినేను : అక్క ఏ రూట్ లో వెల్లతే మనకు స్టే చేయడానికి అయిన రూట్ కనుకోవడానికి అయిన బాగాఉంటుంది అన్నఅక్క : ఏమి వద్దులే మనము వెరీ రూట్ లో వెళ్లుదము సరే నా స్టే కావలి అంటే ఎకడనైన చేసుకోవచ్చు లే అందినేను : సరే ని ఇష్టం అన్నానేను అక్క అడవి లోకి వెళ్ళాము.అడవిలో చాలా ప్రశాంత గా ఉంది చుట్టు పచ్చదనం చాలా హాయి గా ఉంది కొది దూరం వెళ్లి నేను అక్క తెచ్చుకున్న భోజనం చేసాము. మళ్ళీ బయలు దేరాము కొది దూరం తరవాత ఒక కొండ వచ్చింది.నేను : అక్క ఇప్పుడు మనం కచ్చితంగా ఏ కొండ ఏకలి అన్నఅక్క : సరే పద అందినేను : అక్క కానీ టైమ్ ఈవెనింగ్ అయింది ఇపుడు వద్దు రేపు మార్నింగ్ వెళ్లుదము అన్న అందులో వర్షం పడేట్లు ఉంది అన్నఅక్క : ఎంత సేపు రా మనము త్వరగా కొండ ఎక్కి కొండ పైన స్టే చేస్తే చాలబాగా ఉంటుంది అంది.నేను : ఆలోచించు అక్క అన్నాఅక్క: ఏమి లేదులేరా ఇపుడే వర్షం పడదు అయిన మనం ఏ కొండని 2 హార్స్ ఏకవచ్చు అని ముందు కదిలిందినేను ఏమి అనకుండా అక్క తో పాటె వెళ్ళాను ఒక గంట తరువాత వర్షం స్టార్ట్ అయింది.చాలా స్పీడ్ గా పడుతుంది.నేను : అక్క ఇపుడు చూడు వర్షం పడుతుంది అన్నఅక్క : ఇపుడు ఏమి చేయాలి రా అందినేను : ఏమి ఉంది మనం కరెక్ట్ గా మధ్య లో ఉన్నాము సో మనము కిందికి వెళ్లాడాని కానీ పైకి వెళ్లాడాని ఒకే సమయం పడుతుంది అన్నఅక్క : కిందికి ఎందుకు పైకి వెళ్లద్దాము అని ఉండు మనము ఏదైనా చెట్టు కిందకు వేళ్ళుదము అందినేను అక్క ఇద్దరమూ చెట్టు కిందకు వెళ్ళాము .అలా కొది సేపు ఉన్నాము అయిన రైన్ ఇంకా పెద్దది అవుతుంది తప్ప ఇంకా తగ్గడం లేదు.అని అక్క తోనేను : వర్షం తగ్గడం లేదు మనము ఇక్కడే నైట్ ఉండ కూడదు .ఎక్కడ టెంట్ వేస్తాం అనుకుంటే ఏ కొండ స్లోప్ గా ఉంది కుదరదు త్వరగా వెళ్లుదము అని చెపినఅక్క : పద అని చేపిందినేను అక్క ఇద్దరమూ బయలు దేరము .ఇద్దరమూ వానలో తడుచుకుంటు వెల్లుతునము.నేను అక్కతోనేను : అక్క నేను రైన్ కోర్ట్ తెస్తా అని చెపిన కానీ నువ్వు ఎందుకు రా కాలము లో వర్షం పడదు లాగజీ ఎందుకు ఎక్కువ అని అన్నావు.కనీసం ని మాట విని గొడుగు కూడా తలేదు అన్నాఅక్క :సరే లే రా అంత నా తప్పు లే అందినేను అక్క ఇద్దరమూ అలానే వెళ్ళాము.మా బాగ్ మా డ్రెస్ పూర్తిగా తడిచి పోయాయి.నాకు ఒకటే మెయిన్ చలి వేస్తుంది.అక్క : నాకు చాల చలి వేస్తుంది రా అందినేను : నాకు కూడా అక్క ఇంకా కొది దూరం అక్క మనము పైకి చేరుకుంటాం అక్కడ ఎవరు అయిన ఉంటే మనము వల్లకడ టెంట్ వేస్తాం అని అన్నానుఅక్క : రేయ్ మన బాగ్ పూర్తిగా తడిసి పోయింది రా అందినేను : అవును అక్క అని చెపినకొద్ది సేపటికి ఇద్దరమూ పైకి వెళ్ళాము .చుట్టు చూసాము ఎవరు లేరు .మాకు కొది సేపటికి ఇక్కడ మేము తప్ప ఎవరు లేరు అని .చుట్టు చూసాం అక్కడ ఒక పెద్ద చెట్టు ఉంది అక్కడ వర్షం తక్కువగా ఉంది .నేను అక్క వెళ్లి టెంట్ వేసము.అక్క : రేయ్ నైట్ 7 అయింది రా కానీ చూడు చుట్టు ఎంత చీకటిగా ఉంది ఏమి కనపడడం లేదు అందినేను : అవును అక్క ఏమి కనపడం లేదు .అక్క : నాకు చలి పుడుతుంది నేను వెళ్లి డ్రెస్ మార్చుకుంట అని బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసింది బట్టలు అని తడిసి ఉన్నాయి .నేను : అక్క ఉండు నా బ్యాగ్ చూస్తాను అని చెపి నా బ్యాగ్ ఓపెన్ చేశా అక్క నా బట్టలు కూడా తడిసాయి అక్క ఎపుడు ఎలా అందిఅక్క : రేయ్ చెట్టు కింద వర్షం పడటం లేదు కానీ డ్రెస్ఇక్కడ వేయి అరుతాయి మార్నింగ్ కల అన్నదినేను : బ్యాగ్లో ఉండే బట్టలు ఒకే ఇపుడు మనం ఎలా ఈ తడిసిన బట్టలతో నిద్ర పోయేది అందిఅక్క : అవును రా ఎలా అని అందినేను : అక్క నువ్వు లోపల పడుకో నేను ఇక్కడే పడుకుంట అని అన్నఅక్క : బయట చూడు ఏ చెట్టు కింద వర్షం తక్కువ వుండటం తో దోమలు ఎలా ఉన్నాయ్ చూడు అందినేను : అది కాదు అక్క నేను చేపింది విను నీకు విసుకోవడానికి బట్టలు లేవు నాకు లేవు మనం ఏ తడిసిన బట్టలు తో పడుకో లేము అందు వల్లఅక్క : చెపురా చలి ఎక్కువ అవుతుంది అందినేను : అంటే అక్క నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి బట్టలు విప్పి లోపల పడుకో నేను ఇక్కడే ఉంట అని అన్నానుఅక్క : ఏమి వద్దులే ఇద్దరమూ పడకుందము ఏ బట్టలతోనే పద అందినేను అక్క ఇద్దరమూ లోపలికి వెళ్ళాము టెంట్ క్లోజ్ చేసాం కానీ గాలి చల ఎక్కువగా ఉంది.మకు చలి ఎక్కువ ఉంది .అక్క : రేయ్ చలి ఉండే కొది పెరుగుతుంది అందినేను : ఏ తడి బట్టలు వల్ల ఇంకా చలి ఎక్కువగా ఉంది అన్నా
అక్క :అయితే సరే గాని .ఇపుడు మనం చేసేది ఎవరికి చెప్పకు అందినేను : ఏంటి అక్క అన్నఅక్క : నువ్వు నేను బట్టలు లేకుండా పడుకోవడం అని అందినేను : ఏంటి అక్క అని అన్నఅక్క : ఏమి ఉంది రా చుట్టు చీకటి వుంది మనకు మనమే కనపడం లేదు సెల్ లైట్ వేయకుండా ఉంటే అంది.నాకు పైన కాపు కోవడానికి టవల్ ఉంది లే ఏ టవల్ మనం టెంట్ లో ఉంచాం వల్ల తడవ లేదు అంది.నేను : అది అక్క అన్నాఅక్క : ముందు సెల్ లైట్ ఆఫ్ చేయి రా అందినేను సెల్ లైట్ ఆఫ్ చేసిన.అక్క నేను ఇద్దరమూ బట్టలు విప్పి బయటకు బట్టల్ని వేసము.అక్క : పడుకో రా అందినేను : నాకు ఇపుడే నిద్రరావడం లేదు అక్క అన్నాఅక్క : అవును రా అందినేను అక్క పడుకోకుండా అలాగే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము.టైం 10 అయింది చలి ఎక్కువ అయింది. అందులో దుప్పటి కూడా లేదు .చలి గోరంగా ఉంది ఇద్దరమూ లోపల ఓనికి పోతునముఅక్క : రేయ్ ఏ చలి తట్టుకోవడం నా వల్ల కాదు రా అందినేను : నేను కూడా అక్క ఈ చలి నావల్ల కావడం లేదు అన్నాఅక్క : ఏమి చేయాలి రా అందినేను : నువ్వు ఏమి అనుకోనంటే నేను నీకు ఒక విషయం చెపుతా అక్క అందిఅక్క : ఏమిటి రా అందినేను : అక్క మనలో సెక్స్ ఫిలింగ్ కలిగితే కనీసం మనము ఏ చలి నుండి కొద్ది గా తగిచ్చు కోవచ్చు అక్క అన్నఅక్క : ఏంటి రా నువ్వు మాట్లాడేది అంటే ఇపుడు నివ్వు నాతో సెక్స్ చేస్తావా అందినేను : అది కాదు అక్క మనము ఇద్దరు సెక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అపుడు మనలో కొద్ది గా వేడి పెరుగు తుంది అన్నాఅక్క : అక్క సరే రా అందినేను : అక్క నువ్వు మొదలు పెట్టు అక్క అన్నానుఅక్క : రేయ్ నువ్వు ఎపుడు అయిన అమ్మాయిని న్యూడ్ గా చూసావా అందినేను : అక్క ఇంత వరకు నేను అమ్మాయిని న్యూడ్ గా నెట్ లొనే చూసాను అక్క అన్నఅక్క : చెపురా నేను ఏమి అనుకోను లే ఆందినేను : నిజం అక్క చూడలేదు అని అంది. నువ్వు చూసావా అక్క ఎవరి నైనా అబ్బాయి ని అన్నఅక్క : లేదు రా అందినేను : చెపు అక్క అన్నఅక్క :లేదు రా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నేను కూడా ఇంటర్నెట్ లొనే అందినేను : అంటే నువ్వు సెక్స్ వీడియోస్ చూస్తావ అక్క అన్నఅక్క : చూస్తాను రా డైలీ అంది మరి నువ్వు అందినేను : అక్క నేను రోజు నైట్ అయితేనే సెక్స్ వీడియోస్ చూస్తూ మొడ్డ కొట్టుకుంటూ ఉంటా మరి నువ్వుఅక్క : నేను కూడా నిలాగే రా వీడియో లాగే చేస్తూ ఉంటే అందినేను: పూకులో చెయ్యి పెట్టువుంటావా అక్క అన్నానుఅక్క : అవును రా అందినేను : అక్క నీకు ఒక విషయం చెప్పనా అక్క అన్నాఅక్క : చెపురా అందినేను : అక్కని బూబ్స్ చాలా పెద్దవి అక్క మన అమ్మ కంటే పెద్దవి అన్నఅక్క : అవును రా మా ఫ్రెండ్స్ అంటూ ఉంటారు.నావి పెద్ద బూబ్స్ అని .నేను : నేను చెప్పాను కదా అన్నాఅక్క : రేయ్ ఏ ప్లాన్ కూడా వేస్ట్ రా కొది సేపు చలి అని పియలేదు కానీ ఇపుడు మళ్ళీ చలి పెరిగింది రా అందినేను : అక్క నువ్వు ఏమి అనుకోనంటే ఒక పని చెపుతా అని అన్న చెపురా అందిఅక్క : ఏంటి రా అంది.నేను : అక్క మనమూ ఇద్దరమూ వటువేసుకొని పడుకుందాం అన్నాఅక్క : సరే అందిఅక్క గుద్ద వైపుకు తిరిగి ఉంది .నేను వెల్ అక్కను వటువేసుకున్న అపుడు అక్క
అక్క : రేయ్ నీ మొడ్డ నా గుద్ద కు పొడుచుకుంటుది అని అందినేను : అక్క ఇందాక నువ్వు చెపిన మాటలకి నా మొడ్డ లేచి నిలపడింది అని అన్నఅక్క : ముందు ఆ పక్కకు తిరిగి మొడ్ద కొట్టుకో అందినేను : అక్క నువ్వు మొడ్ద కొట్టావు అనుకో నీకు నాకు ఒకే సారి సెక్స్ కోరికలు మొదలు అవుతాయి అన్నా అప్పుడు మనకు కొది చలి డగుతుంది అన్నఅక్క : రేయ్ ఏంటి రా అందినేను : అక్క నేను నీకు పూకు దెంగుతా అనలేదు కదా అన్నా మొడ్ద కొట మంటున్నాను అన్నాఅక్క : నా పూకు నా మొగుడి మాత్రమే రా అందినేను : సరే లే కానీ అని అన్నఅక్క : సరే అందిఅక్క నా వైపుకు తిరిగింది.నా మోడ్డ అక్క పూకును ఎదురుగా ఉంది .అక్క ఒక్క చేత్తో నా మోడ్దను తీసుకుంది అపుడు నేనునేను : అక్క లైఫ్ లో ఫస్ట్ నువ్వే అక్క నా మొడ్డను కొట్టుతుంది అన్నఅక్క : నా లైఫ్ లో కూడా రా అంది.
అక్క మెల్లిగా ముందుకు వెనక్కు స్టార్ట్ సిగేసింది నాలో చలి గిల్లి ఒకసారి గా పోయింది అలా అక్క చేస్తూ ఉంటే నా కు స్వర్గం లో ఉన్నట్లు ఉంది.ఇక నేను మూడ్ తట్టు కో లేక అక్క పెద్దల పైన ముద్దు పెట్టుకున్న అక్క ఏమి అనలేదు అంటే అక్కకు ఇష్టం అనుకోని ముద్దు పెట్టుతూ ఉన్న అక్క కింద మొడ్డను ఊపుతూ ఉంది.నా చేత్తో బూబ్స్ పట్టుకోవడానికి చూసా కానీ అక్క పట్టుకొనియడం లేదు. కొది సేపటికి నా మొడ్డ నుడి రసాలు అక్క మీద పడ్డాయిఅక్క : నీకు వచేతప్పుడు చెప్పవచ్చు కధ అందినేను : ఎక్కడ అక్క నువ్వు నా మొడ్డ కొట్టుతూ నేను పెదాలను జూరుకుంటు ఉంటే నాకు ఏదోలా ఉంది అక్క అన్ననుఅక్క : నాకు కూడా నువ్వు నాకు ముద్దు పెట్టుతూ ఉంటే నాలో చలి అసలు లేదు రా అనినేను : నువ్వు బూబ్స్ ప్రెస్ చెపిచుకొని ఉంటే బలే ఉంది అని అన్నఅక్క : రేయ్ చెప్పాను కదా ఇక్కడ వద్దు అని అందినేను : అక్క నాకు తెలిసి నా మొడ్డ మళ్ళీ ఒక రెండు సార్లు మళ్ళీ లేస్తుంది మళ్ళీ ఇలానే చేదాం అని అన్నఅక్క : మొడ్ద కొట్టుకోవడం ముద్దు పెట్టుకోవడం అయితే ఒకే అంది.నేను : ఆ లోపు పట్టు అక్క ముద్దు పెట్టుతూ ఉంటా అన్నానుఅక్క : రా రా అందినేను అక్కకు ముద్దు పెట్టుతూ ఉన్న నా మోడ్డ మళ్ళీ కొది సేపటికి లేచింది.అక్కనా మొడ్డను మళ్ళీ కొట్టడం స్టార్ట్ చేసింది నేను పైన నా పని కనిస్తున్నా బలే ఉంది ఫీలింగ్స్.కొది సేపటికి అక్క నాకు వస్తుంది వాదులు అని పక్కకు తిరిగి రసాలను పక్కన కార్చ.నేను : అక్క నా మొడ్డ లెవడానికి కనీసం కొది సమయం పడుతుంది కానీ మనము ఇద్దరం మళ్ళీ సెక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అని అన్నానుఅక్క : సరే అంది
నేను : అక్క నేను ఒకటి చెప్పనాఅక్క : చెపు రా అందినేను : అక్క నువు నాకు రోజు మొడ్ద కొట్టు తావ నిను నెనుఇపుడు అయిన ముద్దు పెట్టు కోవచ అన్నఅక్క : ఏంటి రా నువ్వు అనేది అందినేను : అక్క ప్లీస్ అక్క చూడు అన్నఅక్క : సరే రోజుకు ఒక సారి సరే నా అందినేను : అక్క ని గుద్దను నేను తగలచున అన్నఅక్క : ఏమి రా అందినేను : చెపు అక్క అన్నఅక్క : సరే అని అంది.నేను : అక్క మనము ఇంటికి పోయినక మనము ఇద్దరమూ ఒకే రూమ్ లేనే నిద్ర పొదము సరే నా అన్నాఅక్క : సరే లే అందినేను : అక్క నా మోడ్డ మళ్ళీ లేచించి చూడు అన్నాఅక్క : సరే కొట్టుతుంది.
Continue…

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories